Kokouskutsu Siikaverkko osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään ma 25.6.2018 klo 18.00 Tavastkengän Kylätalolla, Ojapellontie 2, Tavastkenkä.

Osuuskunnan sääntöjen § 16 mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet (1/2) annetuista äänistä.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään sääntöjen § 17 mukaisesti seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus: Siikaverkko Osuuskunnan säännöt, 1§ Kokouskutsu. Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljäätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pää asiallinen sisältö.
 3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
 6. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja korvaukset.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen.
 9. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
 10. Valitaan joko vähintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 11. Päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle valtuutus lisäosuuksien merkitsemisestä.
 12. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
 13. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.
 14. Päätetään osuuskunnan kokouksen kutsun toimitustavasta.
 15. Kokouksen päättäminen